kontrapunkt

polskiPoczątek chóru KONTRAPUNKT datowany jest na rok 1997, kiedy to pod kierownictwem nauczyciela PSM w Ełku Wojciecha Popielarza powstał amatorski chór Cantilena. W 2001 roku dyrygentem chóru została dyrektor PSM I st. w Ełku – Jadwiga Cymbor-Pasińska. W roku 2003 chór zmienił nazwę na KONTRAPUNKT.
W roku 2007 r. zespół zaczął działać w ramach Ełckiego Towarzystwa Muzycznego, którego prezesem została Jadwiga Cymbor-Pasińska, a wiceprezesem Bogdan Sokół. W sezonie 2008/2009 obowiązki dyrygenta chóru pełniła Barbara Mejner. W czerwcu 2009 prezesem Ełckiego Towarzystwa Muzycznego została Bożena Bieleniewicz, następnie funkcję tę objęła Urszula Kowalczyk. Od 2018 roku prezesem ETM jest Swietłana Szycik. Obowiązki dyrygenta KONTRAPUNKTU we wrześniu 2009 roku przejął Rafał Sulima. Pod jego batutą chór rozwija się i rozszerza działalność koncertową.Obecnie chór KONTRAPUNKT liczy 50 osób, są w nim przedstawiciele różnych środowisk. Tylko niektórzy są związani zawodowo z muzyką, większość to amatorzy. Śpiewanie w chórze to dla wielu spełnienie marzeń, rozwijanie wspólnych zainteresowań i radość, jaką daje praca, której efekty oklaskują potem widzowie na koncertach.Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna, ale chór chętnie sięga też po inne gatunki muzyki: muzykę ludową, negro spirituals, muzykę operową i operetkową, chóralne utwory sceniczne, utwory rozrywkowe, muzykę polską. KONTRAPUNKT koncertuje w Ełku i okolicach, tworząc oprawę muzyczną wielu uroczystości, reprezentuje też nasze miasto za granicą. Chór koncertował m.in. w Fiffizano we Włoszech, w Wilnie i Alytusie na Litwie, w Nettetal w Niemczech, w Grodnie na Białorusi oraz w 2017 roku w Orbassano we Włoszech. ZNACZĄCE WYDARZENIA z ŻYCIA CHÓRU:                                             – Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia chóru 18 czerwca 2017 roku,                                                                                                            srebrny dyplom na I Międzynarodowym Konkursie chóralnym CANTU GAUDEAMUS 2016 w Białymstoku – kategoria A chóry mieszane dorosłych powyżej 24 osób oraz brązowy dyplom w kategorii B – chóry kameralne dorosłych (14-24 os.)
– udział w międzynarodowym projekcie „Chór Europa”, łączącym chóry z Niemiec, Polski, Anglii i Litwy w Viersen (Niemcy) z okazji święta zjednoczonej Europy (2009, 2014, 2015);
– Brązowy Dyplom IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2010);
– koncerty w bazylice mniejszej w Świętej Lipce, w ramach Świętolipskich Wieczorów Muzycznych (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016);
– udział w koncercie urodzinowym z okazji 125–lecia Niederrheinchor w Nettetal (2010)
– Nagrody Białej Lilii 2010 przyznane chórowi i dyrygentowi przez Prezydenta Miasta Ełku;
– Nagroda Talent Roku 2011 w kategorii muzyki chóralnej, przyznana chórowi i dyrygentowi przez Kapitułę Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie;
– udział w uroczystym koncercie z okazji otwarcia amfiteatru w Ełku (2012).                                                                                                            – Wyróżnienie Ełcki Bocian 2014 w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Nagroda Ełckiego Bociana 2015 w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

angielskiThe origins of KONTRAPUNKT choir date back to 1997, when an amateur choir Cantilena was founded under the supervision of Wojciech Popielarz, a teacher at the music school in Ełk. In 2001 Jadwiga Cymbor – Pasińska, the Headteacher at Ełk music school, became the conductor. In 2003 the choir changed its name into KONTRAPUNKT. In 2007 the choir began operating under the egis of Ełk Music Association, with Jadwiga Cymbor-Pasińska as the President and Bogdan Sokól – the Vice- President. In the season 2008/2009 the position of the choir conductor was occupied by Barbara Mejner. Bożena Bieleniewicz has been the President of Ełk Music Association since June 2009, (next presidents are: Urszula Kowalczyk – 2014 & Swietlana Szycik – 2018) , and in that same year (2009) Rafał Sulima became the choir conductor . Under his supervision the choir is developing and expanding its concert activity.

Nowadays KONTRAPUNKT choir consists of forty members, who represent different professions. Only some are professionally engaged in music, most of them are amateurs. Singing in the choir means for many of them fulfilling their dreams, developing common interests and experiencing pleasure taken from hard work and its results later admired by the audience.

The most significant part of the repertoire is devoted to sacred music, but the choir also performs other kinds of music: folk, negro spirituals, opera, operetta, choral music for stage performances, light music, Polish music.

KONTRAPUNKT choir gives concerts in Ełk and the nearby towns, providing musical setting for special events, represents our town abroad , e.g. gave concerts in Fiffizano in Italy, in Vilnius and Alytus in Lithuania, in Nettetal in Germany, as well as in Grodno in Belorussia.

SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS FROM THE CHOIR LIFE:
– participation in an international project called Europe Choir, joining choirs from Germany, Poland , England and Lithuania in Viersen ( Germany ) celebrating Europe Day (2009, 2014, 2015);
– the Bronze Diploma of the IX Feliks Nowowiejski International Festival of Choral Music in Barczewo (2010);
– concerts in Basilica in Święta Lipka during Świętolipskie Wieczory Muzyczne (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) ;
– participation in a jubilee concert celebrating 125th anniversary of Niederrheinchor in Nettetal ( 2010 );
– the White Lily Award presented to the choir and the conductor by the President of Ełk;
– the Talent of the Year Award 2011 in choral music category , granted to the choir and the conductor by the Artistic Environment Foundation Jury in Olsztyn;
– participation in a formal concert celebrating the opening of Ełk amphitheatre ( 2012);