§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Chór KONTRAPUNKT działa w ramach Ełckiego Towarzystwa Muzycznego (ETM) Szczegółowe zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu  ETM określa  Statut ETM.
 2. Chór KONTRAPUNKT to dobrowolne zgrupowanie osób o zamiłowaniu muzycznym deklarujących chęć uczestnictwa w zespole zgodnie z zasadami obowiązującego Regulaminu.
 3. Chór reprezentują: Dyrygent Chóru, Prezes ETM, Wiceprezes ETM lub inny upoważniony przez Prezesa ETM członek Zarządu lub Chóru.
 4. Chór KONTRAPUNKT stanowią:
  a) Dyrygent Chóru
  b) Rada Chóru
  c) Chórzyści
 5. Zarząd ETM, Rada Chóru i Dyrygent organizują pracę Chóru.
 6. Zarząd ETM  prowadzi gospodarkę finansami.
 7. Kierownictwo artystyczne Chóru stanowi Dyrygent powołany przez ETM, którego ogniwem jest Chór.
 8. Kierownictwo organizacyjno-porządkowe Chóru sprawuje Rada Chóru powołana przez Zarząd Ełckiego Towarzystwa Muzycznego (ETM).
 9. Chór za zgodą Zarządu ETM może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.
 10. Chór może używać odznaki członkowskiej/logo według wzoru uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Ełckiego Towarzystwa Muzycznego.
 11. Nowo przyjęty chórzysta zostaje pełnoprawnym członkiem Chóru po 2-miesięcznym okresie wstępnym, po wzięciu udziału w przynajmniej 6 próbach, opanowaniu repertuaru i przejściu pozytywnie przesłuchania z ćwiczonego repertuaru.
 12. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata w poczet członków Chóru podejmuje Dyrygent na wniosek Rady Chóru.

 

§ 2. Dyrygent

 1. Dyrygent prowadzi próby i koncerty.
 2. Dyrygent egzaminuje pod względem muzycznym kandydatów do Chóru.
 3. Dyrygent podejmuje decyzje w sprawie doboru repertuaru, ustala skład zespołu na wyjazdy i koncerty, a informacje te zamieszcza na blogu chóru.
 4. Dyrygent może w w/w kwestiach zasięgać opinii Rady Chóru i Zarządu ETM.
 5. Decyzje w sprawach organizacyjnych Dyrygent podejmuje wyłącznie po konsultacji z Zarządem ETM i Radą Chóru.
 6. Dyrygent ma prawo, po konsultacji z Radą Chóru, w przypadku zaniedbywania obowiązków przez chórzystę, do zawieszenia tej osoby w prawach członka Chóru, a w skrajnych przypadkach do usunięcia jej z zespołu.
 7. W przypadku 40 % absencji dyrygent ma prawo przesłuchać chórzystę przed dopuszczeniem do koncertu.
 8. Dyrygent nie jest obciążany kosztami wyjazdów z Chórem. Koszty te są pokrywane ze środków ETM.

 

§ 3. Rada Chóru

 1. Rada jest organem doradczym i pomocnym w pracy Dyrygenta i Chóru.
 2. Prawo uczestnictwa w Radzie Chóru mają wszyscy członkowie czynni o co najmniej 3-letnim stażu.
 3. O składzie Rady Chóru decyduje Dyrygent.
 4. W Radzie Chóru powinna znajdować się osoba o kompetencjach muzycznych służąca Dyrygentowi głosem doradczym.
 5. Rada Chóru zbiera wnioski od chórzystów, jest ich przedstawicielem.
 6. Rada Chóru zbiera się na wniosek Dyrygenta lub Zarządu ETM.
 7. Do kompetencji Rady Chóru należy m.in.:
  a) kierowanie sprawami organizacyjno-porządkowymi Chóru,
  b) włączanie kandydatów, po przejściu okresu wstępnego, do grona pełnoprawnych członków Chóru (§ 1. pkt 11.),
  c) sprawdzanie opanowania repertuaru przez chórzystów i kandydatów na pełnoprawnych członków Chóru,
  d) występowanie z wnioskami o skreślenie chórzysty z listy członków zespołu, odsunięcia od występu w przypadku, gdy ten nie jest do niego przygotowany (na podstawie sprawozdania z frekwencji na próbach, próbach generalnych i przesłuchania wewnętrznego).

 

§ 4.  Prawa i obowiązki chórzysty

 1. Członkiem Chóru może zostać każdy, kto:
  a)skończył 18 lat,
  b)został przez Dyrygenta zakwalifikowany do uczestniczenia w Chórze,
  c) akceptuje Regulamin Chóru.
 2. Członkowie Chóru, którzy podpisali deklaracje członkostwa w ETM, opłacają regularnie składki, nie później niż raz w kwartale.
 3. Chórzysta otrzymuje za pokwitowaniem, nieodpłatnie, strój lub dodatki do stroju, teczkę koncertową na nuty oraz po jednym egzemplarzu nut, za które to rzeczy ponosi odpowiedzialność materialną. Zgubiony egzemplarz nut winien być uzupełniony kserokopią wykonaną na koszt chórzysty, a za zgubiony lub zniszczony strój lub dodatki do stroju  chórzysta zobowiązany jest wpłacić równowartość na konto ETM.
 4. Chórzyście nie wolno udostępniać materiału nutowego osobom trzecim, niezwiązanym z Chórem, w szczególności członkom innych zespołów artystycznych.
 5. Chórzysta zobowiązany jest do:
  a) regularnego uczęszczania na próby (ze szczególnym uwzględnieniem prób generalnych) i własnoręcznego odnotowania obecności na liście, przed próbą,
  b) zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania prób i koncertów,
  c) aktywnego uczestniczenia w życiu Chóru:  warsztatach, koncertach, wspólnych imprezach, wyjazdach.
 6. Ewentualne nieobecności powinny być usprawiedliwiane Dyrygentowi Chóru lub Prezesowi ETM.
 7. W przypadku nieobecności na próbie, chórzysta jest zobowiązany we własnym zakresie, nadrobić zaległości tak, by nie dezorganizować swoim nieprzygotowaniem pracy całego zespołu.
 8. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach osobistych chórzysta ma prawo do urlopu od prac Chóru.
 9. W czasie urlopu chórzysta zachowuje członkostwo w Chórze.
 10. Po okresie urlopowym Dyrygent podejmuje decyzję o dalszym miejscu chórzysty w Chórze.
 11. Za występy publiczne, nagrania, chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś wszelkie pozyskane środki finansowe lub wpływy za koncerty, są przekazywane na konto ETM i wykorzystywane zgodnie ze statutem ETM.

 

§ 5. Skreślenie z listy członków Chóru

 1. Skreślenie z listy chórzystów może odbyć się:
  a) decyzją chórzysty,
  b) na wniosek Dyrygenta lub Rady Chóru.
 2. Chórzysta zgłasza chęć rezygnacji z udziału w działalności Chóru Dyrygentowi lub Prezesowi ETM a następnie zdaje nuty, strój i dodatki do stroju.
 3. W sytuacjach, gdy absencja podczas prób wynosi powyżej 50% Dyrygent lub Rada Chóru może podjąć decyzję o skreśleniu z listy chórzystów, informując chórzystę indywidualnie.

 

§ 6. Występy

 1. Do występu lub wyjazdu zespołu może być dopuszczony chórzysta, który:
  a) jest pełnoprawnym członkiem Chóru (§ 1. pkt 11.)
  b) opanował repertuar koncertowy, co może być sprawdzone przez Dyrygenta lub Radę Chóru,
  c) uczestniczył w ponad 60% prób w danym semestrze,
  d) znajduje się na liście określającej skład zespołu (na koncert czy wyjazd) zamieszczonej na blogu Chóru.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrygent może dopuścić do udziału w występie chórzystę, który nie spełnia wymagań określonych w § 6. pkt 1.
 3.  W każdym przypadku o ostatecznym składzie Chóru na występ decyduje Dyrygent.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Członkostwo w Chórze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin chóru KONTRAPUNKT jest dostępny na stronie www.kontrapunkt.elczanie.pl
 3. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013